•  از تاریخ
   تا تاریخ
   
  نگاهی به  نمایش کارگاهی زمستان

نمایش «زمستان» نشانگر حضور جوانان هنرمند جویای نام در تئاتر کرمانشاه است
  نگاهی به  نمایش کارگاهی زمستان

  نمایش «زمستان» نشانگر حضور جوانان هنرمند جویای نام در تئاتر کرمانشاه است

  هاشم پورمحمدی: نمایش «زمستان» به کارگردانی مصطفی ذوقی که بر اساس نمایشنامه زمستان ۶۶ نوشته‌ی محمد یعقوبی در پلاتو تجربه اجرا شد حاصل تلاش‌های کارگاهی ...